Risico analyse

risico stroomdiagram

Bedrijfs Risico-inventarisatie & -evaluatie

Iedere organisatie heeft haar risico's in beeld. Alleen heeft niet iedere organisatie de gevaren, risico's, weging van risico's, beheersmaatregelen, verificatie en het invoeren van maatregelen vastgelegd.

Er zijn vele mogelijkheden om te komen tot een Bedrijfs Risico-inventarisatie & -evaluatie (BRIE).

Er zijn van uit uw Branchevereniging vaak gratis vragenlijsten die u zelf in kunt invullen, zogenaamde arbocatalogus. Wellicht heeft uw Arbodienst wel mogelijkheden in uw contract opgenomen. Of heeft iemand het aangeboden om de RIE van een ander bedrijf te kopiëren.

Daarnaast zijn er verplichte verdieping in een RIE, bijvoorbeeld schadelijk geluid, trillingen, fysieke belasting, etc.

Wij kunnen u nader uitleg geven en op een pragmatische wijze aangeven wat de beste optie voor u zou kunnen zijn.

Of klik op onderstaande links voor meer informatie:

Link naar 'https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbocatalogi'

Link naar 'http://www.rie.nl'

 

Functie gerichte risico inventarisatie

Een functie gerichte risico inventarisatie is een verdieping van de BRIE. Hierbij wordt ingezoomd op de risico's die uw medewerker/-werkster ondervindt tijdens het uitvoeren van zijn/haar werk. Hierbij is het mogelijk dat medewerkers verschillende functies uitvoeren binnen uw organisatie.

Om een goed overzicht te krijgen van de risico's is de interactie met de medewerker van essentieel belang.

De (rest) risico's en (voorgetelde) beheersmaatregelen worden gewogen middels een risicomatrix of Fine & Kinney methodiek.

De beheersmaatregelen worden opgenomen in uw plan van aanpak.

Taak Risico Analyse

Bij het opstellen van een TRA worden vooraf de werkzaamheden met alle betrokkenen stapsgewijs doorlpen om zo op een gestructueerde wijze de risico's te onderkennen en beheersmaatregelen vast te stellen. De TRA wordt daarna gebruikt als communicatiemiddel naar de uitvoerenden.

Om alle informatie goed te kunnen beoordelen is een veldbezoek noodzakelijk.

Het werk wordt opgedeeld in taakstappen en per taak stap worden de risico's beoordeeld. Vervolgens worden voor ieder risico de beheersmaatregelen gedefinieerd. Hierbij wordt de arbeidshygienische strategie gevolgd.

Ook wordt aandacht besteedt aan toezicht, om risico-normalisatie te voorkomen.

Na afloop van de werkzaamheden wordt een evaluatiebespreking geadviseerd.

 
 

Risicobeheersing

Naast de arbeidshygiënische strategie kijken we ook naar de effectieviteit van een beheersmaatregelen. Met andere woorden, hoe effectief is een beheersmaatregel?

In eerste instantie leggen we de aandacht op maatregelen die vóórkomen dat een incident plaats vindt. Daarna kijken we pas naar maatregelen die de consequentie verminderen.

Procedures, werkinstructies, begeleiding en gezond boeren verstand.